Algemene voorwaarden 't Bloemekeeke

Inleiding en reikwijdte van deze voorwaarden

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en diensten aan onze kopers.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en of diensten worden geleverd.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe bestellingen dan wel leveringen.
Indien ook de koper naar (zijn) voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.
Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Munteenheid – betaaltermijnen

Betaling dient te geschieden in € (EURO), tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zoals ook steeds vermeld op de voorzijde van onze facturen.
Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.

Klachten – problemen

Klachten, tekortkomingen, gebreken, defecten, manco’s e.d. schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Noch heeft koper het recht op aftrek van enig bedrag in welke hoedanigheid dan ook, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het algemene recht voortvloeiend. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie met voortijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Schadeloosstelling – ingebrekestelling

Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan is hij ons van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, conform artikel 1139 Burgerlijk Wetboek, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele betaling, alsmede een schadebeding van 10%, met een minimum van € 75 per factuur. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van koper. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150,– alles exclusief btw. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. Wij kunnen onze vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar of factormaatschappij naar onze keuze.

Transportkosten

We onderscheiden 2 soorten transportkosten:

 • Transportkosten voor boeketten, planten, plantenschalen, bloemstukken en orchideeën. 
  Boeketten en planten moeten met zorg vervoerd worden. Aangezien we sterk inzetten op lokale handel, verzorgen we met eigen vervoer de levering van deze producten.
 • Transportkosten voor alle overige producten.
  Al onze overige producten worden stevig ingepakt en via Bpost verzonden. De transportkosten worden automatisch berekend bij het afrekenen van de bestelling in onze webshop of bij het maken van het verkooporder. 
Transportkosten boeketten en planten
 • Bezorgadres in postcode 2450 (Meerhout): 5,00 €
  (gratis indien het bedrag van de bestelling groter of gelijk is aan 25,00 €)
 • Bezorgadres in postcodes 2480, 2491, 2431, 2400, 2440, 2430, 3980, 3945, 2490, 2480, 3580, 3581, 3582, 3583, 3970, 3971: 5,00 €
  (dit zijn de buurgemeentes van Meerhout)
Transportkosten voor alle overige producten

Al onze overige producten worden stevig ingepakt en via Bpost verzonden. De transportkosten worden automatisch berekend bij het afrekenen van de bestelling in onze webshop of bij het maken van het verkooporder. Deze transportkosten worden berekend in functie van het gewicht en de afmetingen van het pakket. 

Pandemieën, overheidsmaatregelen en gevolgen.

Bij pandemieën, zoals deze veroorzaakt door het Covid-19 virus, kan het zijn dat de lokale, regionale of federale overheid, maatregelen neemt om de pandemie in te dijken of te beperken. Dit kan leiden tot beperkingen zoals (niet beperkende lijst): avondklok, mond- en neusmaskerplicht, afstandsregels, sluiten van winkels, opleggen van beperkingen aan handelaars, transportbeperkingen etc…

Deze beperkingen kunnen van invloed zijn op onze dienstverlening. We organiseren ons naar best vermogen om de impact voor onze klanten tot een minimum te herleiden. Zo kan het zijn dat tussen het plaatsen/afrekenen van een bestelling via onze webshop (https://bloemekeeke.be) en de uiteindelijke levering/bezorging, er een wijziging is opgetreden van de maatregelen om de pandemie te bestrijden. Zo kan het gebeuren dat de klant kiest om de bestelling af te halen in de winkel, en dit onmogelijk wordt gemaakt door de overheid. De bestelling dient dus door onze zorgen geleverd te worden. Hiervoor wordt een kost aangerekend zoals bepaald in deze voorwaarden.

Bevoegdheden

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de Rechtbanken te Turnhout, met inbegrip van het Vredegerecht van het kanton Mol.